Arrangementsstøtte

Arrangementsstøtte fra Norbrygg

Formålet med støtteordningen er å bidra til økt aktivitet som fremmer interesse for, og kunnskap om hjemmebrygging av øl i Norge, med særlig vektlegging på distriktene hvor det er lav aktivitet fra før.

Søknad om støtte behandles av Norbryggs styre, for enkeltstående arrangementer så vel som for dem som etableres med tanke på gjentagelser.

Styret inviterer gjennom forumet til å sende inn søknader til arrangementsstøtte med 2 måneders varsel innen en tidsfrist (1. april) for så langt som mulig kunne prioritere søknadene opp mot hverandre. Dette er likevel ikke til hinder for behandling av søknader som innkommer etter fristen, men under forutsetning at det gjenstår midler på budsjettet.

Arrangementsansvarlig i styret sammenstiller og presenterer søknadene for styret og fungerer som styrets koordinator mot hver arrangementskomite, og kan dersom det er ønskelig også delta i slike komiteer.

Det stilles følgende krav for å innvilge støtte:

  1. Arrangementet skal være åpent for allmennheten i samsvar med Norbryggs formål om kunnskapsformidling og rekrutering.
  2. Norbryggs medlemmer skal inviteres gjennom forumets medlemssider i god tid.
  3. Økonomisk støtte er ikke ment å generere overskudd hos den enkelte arrangør.
  4. Søknadene skal inneholde kort omtale av arrangementet, hva det søkes om og hva det koster, samt et enkelt oppsett over budsjett og finansiering.
  5. Arrangementet skal refereres kort med tekst og bilder (gjerne film) som kan legges ut på forumsidene, før støtten utbetales.

Følgende kriterier skal vektlegges ved prioritering mellom søknader:

  1. Graden av samsvar med Norbryggs formål og vedtekter.
  2. Geografisk plassering tillegges stor vekt, utfra formålet om god spredning på arrangementene.
  3. Tilrettelegging for deltagelse av Norbryggs medlemmer, for eksempel fellestransporter.

Følgende typer støtte kan innvilges:

  • Direkte økonomisk støtte knyttet til konkrete kostnader, for eksempel reiseregning og honorar til foredragsholdere, eller leie av lokaler. Utbetaling skjer mot faktura.
  • Administrativ støtte for eksempel dommertjenester, markedsføring og veiledning rundt lignende arrangement.