Normalvedtekter for lokallag

Vedtatt på Norbryggs årsmøte 27. april 2014. Disse vedtektene er ment som et utgangspunkt for grupper som ønsker å starte et lokallag i Norbrygg.

§1 Organisasjon

 1. Foreningens navn er NAVN.
 2. Foreningen er for alle med interesse for hjemmebrygging og tilknytning til STED/REGION/HØGSKOLE.
 3. Foreningen er tilknyttet Norbrygg med alle sine medlemmer.

§2 Formål

Foreningens formål er å:

 1. Fremme interessen for, og utbredelsen av, hjemmebrygging.
 2. Jobbe for et godt sosialt og faglig miljø blant medlemmene.
 3. Her kan man legge til egne punkter foreningen ønsker å ha med. Punktene bør være prinsipielle og langsiktige. Unngå punkter som kan være kontroversielle eller er alt for konkrete. Eksempler på punkter som kan taes med er eie felles bryggeutstyr, arrangere konkurranser, sørge for tilgjengelige råvarer i regionen osv.

§3 Medlemmer

Alle som støtter foreningens formål kan være medlem. Medlemskapet er personlig og medlemmer plikter å betale kontingent fastsatt av årsmøtet.

Styret kan ekskludere medlemmer som gjennom sine handlinger skader foreningen. Et slik vedtak må være enstemmig. Eksklusjon kan ankes til styret i Norbrygg.

§4 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1. mars hvert år. Innkalling til årsmøte kunngjøres for medlemmene senest 4 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Arbeidsprogram
 4. Budsjett.
 5. Valg av styre
 6. Valg av utsending(er) til Norbryggs årsmøte, med vararepresentant(er).
 7. Valg av revisor og valgkomite på 3 medlemmer.
 8. Eventuelle innkomne saker.

Innkomne saker skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for året årsmøtet avholdes har stemmerett på årsmøtet. Fullmakt for å stemme på vegne av andre godtas ikke.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst halvparten av medlemmene krever det.

§5 Styre

Foreningens styre er ansvarlig for å drive foreningen mellom årsmøtene. Styret skal bestå av minst 3 og maksimalt 7 medlemmer. Styrets leder velges på årsmøtet, men forøvrig konstituerer styret seg selv.

§6 Regnskap

Styret er ansvarlig for at det føres regnskap for foreningen og at det revideres av revisor valgt på årsmøtet. Revisoren gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

§7 Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 (to tredjedels) flertall. Vedtekstendringene må godkjennes av styret i Norbrygg før de er gyldige.

§8 Nedleggelse

Årsmøtet kan med 2/3 (to tredjedels) flertall vedta å legge ned foreningen. Alle eiendeler tilfaller i så fall Norbrygg – norsk hjemmebryggerforening.

Skroll til toppen