Referat fra Generalforsamling 1999

Generalforsamling ble holdt 12. april med oppmøte kl 19.00
GF ble avholdt over en chat-kanal på internett.

Opptelling kl 19.20 viste et fremmøte på 12 deltagere.
 

1) Første sak var godkjenning av innkalling. Det ble fremsatt kritikk fordi innkallelse til GF ikke var sendt ut skriftlig til alle medlemmer, denne kritikken for mangelfull innkallelse tok styret inn over seg, deretter ble innkallingen godkjent.

2) Deretter ble årsmeldingen presentert, uten kommentarer fra de fremmøtte.

3) Arbeidsprogrammet for 1999 ble fremlagt, de eneste kommentarer var at det muligens hørtes noe optimistisk ut.

4) Regnskap for 1998. Her ble det reagert på at innestående beløp på posten kontingent ikke var delelig med årskontingenten på 175, årsaken til dette var at ikke alle medlemmer betaler 175 i kontingent. De som er medlemmer av Norøl betaler 50 i kontingent til Norbrygg.

5) Fastsettelse av kontingent for 1999. Det ble uttrykt misnøye med forholdet av andel kontingent til oss og Norøl, dette sa styret seg enig i og lovet å ta dette forholdet opp med Norøl. Det ble forøvrig også forslått at styret gjør nye forsøk på å etablere rabattavtaler med leverandører av råvarer og utstyr. Det ble ikke vedtatt endringer på kontingenten.

6) Forslag til budsjett. Fremlagte forslag ble vedtatt uten bemerkninger.

7) Vedtektsendringer. Det foreslåtte vedtektsendringer ble godtatt på alle punkter så nær som punkt 16 (§6). Det forelå ingen andre innsigelser til de andre punktene som da regnes som vedtatt.

8) Deretter ble siste punkt behandlet, styret i sin helhet ble gjenvalgt for et nytt kalenderår, i tillegg ble det valgt inn 2  vararepresentanter, Knut Erik Finstad og Richard Tysland.

Rull til toppen