Vedtekter for Norbrygg

Vedtatt på årsmøte 27. april 2014

§1 Navnet

Organisasjonens navn er «Norbrygg – norsk hjemmebryggerforening».

§2 Formål

Norbrygg er en landsdekkende og ideell organisasjon for alle med interesse for hjemmebrygging.

Norbryggs formål er:

 • å fremme interessen for, og utbredelsen av hjemmebrygging.
 • å fremme et høyt faglig nivå blant medlemmene, samt kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom bryggermiljøer i inn- og utland.
 • å fremme sunn ølkultur.
 • å arrangere konkurranser, møter, opplæring og andre sosiale aktiviteter.

§3 Medlemmer

Alle som støtter Norbryggs vedtekter og formål og som betaler kontingent kan bli medlem i organisasjonen. Medlemskap og betaling av kontigent følger kalenderåret.

§4 Lokallag

Et lokallag er en organisasjon som er tilsluttet Norbrygg med alle sine medlemmer.  Lokallag må være åpne medlemsorganisasjoner uten begrensninger på hvem som kan være medlem ut over geografiske avgrensninger eller studentorganisasjoner.  Lokallag må ha vedtekter som er forenlige med Norbryggs, både i form og innhold.

Organisasjoner som ønsker å bli lokallag søker styret om dette.  Styret kan ved tvil oversende medlemssøknaden til årsmøtet. Avslag på medlemssøknad kan ankes til årsmøtet.  Dersom lokallaget slutter å fungere eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til lokallag kan årsmøtet stryke organisasjonens lokallagsstatus.

§5 Årsmøte

Årsmøtet er Norbryggs høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller 200 –to hundre- av organisasjonens medlemmer krever det. Styret kan bestemme at årsmøtet skal avholdes over internett.

Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.

Alle betalende medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Alle lokallag kan stille med en representant på årsmøtet. Lokallag med mer enn 25 medlemmer kan stille med to. Lokallagsrepresentanter har møte-, tale- og stemmerett. Stemmer fra lokallag kommer i tillegg til personlige stemmer representanten har.

Innkalling til årsmøte skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker før møtet. Innkalling sendes direkte til medlemmene og/eller kunngjøres på foreningens nettsider.

Ordinært årsmøte skal behandle:

 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Arbeidsprogram
 • Budsjett og fastsettelse av kontingent
 • Valg av:
  • Styreleder
  • 6 -seks- styremedlemmer
  • 3 -tre- varamedlemmer til styret
  • Valgkomite med 3 -tre- medlemmer
  • Revisor
 • Eventuelle innkomne saker

Leder og varamedlemmer velges for 1 –ett- år av gangen. Resten av styremedlemmene velges for 2 -to- år av gangen, på en slik måte at halvparten er på valg hvert år.  Dersom et styremedlem trekker seg i valgperioden foretas suppleringsvalg på påfølgende ordinære årsmøte.

Valgkomiteen skal bestå av 3 -tre- medlemmer som ikke er styremedlemmer, og velges av årsmøtet for 2 -to- år av gangen på en slik måte at ikke samtlige er på valg hvert år.  Valgkomiteen konstituerer seg selv.  Suppleringsvalg gjøres som for styremedlemmer.

Innkomne saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende senest 10 -ti- dager før årsmøtet og være fremmet av en person med stemmerett på årsmøtet.

§6 Styret

Styret skal lede organisasjonen mellom årsmøtene, i henhold til formålsparagrafen og planer vedtatt på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv og organiserer selv sitt eget arbeid. Styret velger selv leders stedfortreder.

Dersom et medlem med tillitsverv trekker seg fra vervet innenfor valgperioden vedkommende er valgt for, skal supplering skje ved opprykk av varamedlem etter den rekkefølge disse er valgt.

For gyldig vedtak i styret kreves at minst 4 -fire- stemmeberettigede styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Dersom styret på to påfølgende møter ikke er vedtaksdyktig, kan de tilstedeværende styremedlemmer innkalle til ekstraordinært årsmøte ved alminnelig flertall.

§7 Eksklusjon

Medlemmer som opptrer i strid med Norbryggs vedtekter eller prinsipielle interesser, eller på annen måte bidrar til å skade organisasjonen, kan ekskluderes som medlem. Vedtak om eksklusjon fattes av styret med ⅔ -to tredjedels- flertall og kan ankes til årsmøtet.

Lokallag kan ekskluderes etter samme regler.  Medlemmer i ekskluderte lokallag strykes som medlemmer i Norbrygg.

§8 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene må vedtas av årsmøtet med ⅔ -to tredjedels- flertall. Forslag om endringer av vedtektene må være kommet styret i hende senest 20 -tjue- dager før årsmøtet.

§9 Nedleggelse

For å legge ned organisasjonen kreves vedtak med ⅔ -to tredjedels- flertall på to etterfølgende, ordinære årsmøter. Ved nedleggelse overtar Bryggeri- og drikkevareforeningen organisasjonens eiendeler, dersom siste årsmøte ikke bestemmer noe annet.