Lovmessigheter rundt hjemmebrygging

Lovligheten av hjemmebrygging

Siden 1. juli 1999 har det i Norge vært lov å brygge øl til eget bruk, etter at «Ølloven» av 1912, hvor det het seg at avgiftsfri brygging kun var tillatt dersom man maltet kornet selv, ble opphevet.

Det er lovlig for privatpersoner i Norge å tilvirke alkohol, med unntak av brennevin, noe som vil si drikke med mindre enn 22 volumprosent alkohol (jf. alkoholloven paragraf 6-1). Dette omfatter også hjemmebrygget øl. Som loven sier er det kun lov å tilvirke alkohol til eget bruk. Det er dermed forbudt å selge hjemmebrygget øl.

Det er helt forbudt å tilvirke eller destillere brennevin privat. Brennevin er i alkoholloven definert som alt over 22 volumprosent alkohol (jf. alkoholloven paragraf 8-1).

Vurdering av lovmessighetene rundt hjemmebryggerkonkurranser

Styret har gjennomført en vurdering av lovmessighetene rundt hjemmebryggerkonkurranser. I begynnelsen var det fokus på NM siden det var Norbryggs største arrangement og fordi det over årenes løp var kommet motstridende signaler om premissene for slike arrangement fra de myndigheter man hadde vært i kontakt med.

Vi innledet derfor en dialog med Helsedirektoratet, hvor vi ba dem å ta stilling til en rekke konkrete spørsmål slik at vi kunne bygge opp en dokumentasjon-base, samtidig som vi fikk vurdert våre tolkninger av lovverket. Denne informasjon er nå oppsummert i et notat som beskriver hvordan store og små hjemmebryggerkonkurranser kan gjennomføres.

Tanken er ikke å utrede alle tenkbare problemstillinger, men heller å gi en orientering rundt relevante begrensninger som lover og forskrifter setter i forhold til slike arrangement. Med dette utgangspunktet håper vi å forenkle planlegging og gjennomføring av konkurranser for våre medlemmer, og at vedlagte notat danner et godt grunnlag for diskusjoner med de respektive kommunene.

Notatet finnes her: Gjennomføring av hjemmebryggerkonkurranser i Norbrygg 230414.

Brygging av Eisbock

Eisbock er en tysk ølstil (se kategori 3D i Norbryggs øltypedefinisjon for mer informasjon). Ved fremstilling av denne øltypen er det vanlig å konsentrere ølet ved å kjøle det ned til under frysetemperatur og deretter fjerne is fra ølet.

Vinteren 2014 var Norbrygg i dialog med Helsedirektoratet angående fremstilling av denne øltypen. Svaret fra Helsedirektoratet så slik ut:

Etter alkoholloven § 6-1 første ledd siste punktum foreligger det ingen bevillingsplikt for tilvirkning av alkoholholdig drikk til eget bruk som ikke er brennevin.

Med brennevin forstås drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller i blanding med andre produkter. Enhver drikk som inneholder 22 volumprosent alkohol eller mer, regnes som brennevin.

Som tilvirkning regnes enhver teknisk prosess for å øke alkoholinnholdet i en væske på annen måte enn ved gjæring

Da den aktuelle drikken inneholder under 22 volumprosent og er til eget bruk, kan du tilvirke dette uten bevilling.

Helsedirektoratet har, i dette tilfellet, valgt en praktisk tilnærming og knytter produksjonen av Eisbock opp mot definisjonen av brennevin som går ved 22 volumprosent alkohol.

Det er dermed greit å fremstille dette ølet selv så lenge sluttproduktet har mindre enn 22 volumprosent alkohol og det er til eget bruk.

Skroll til toppen