Vedtekter for Norbrygg

Vedtatt på Landsmøtet 25. mars 2017. Sist revidert på landsmøtet 24. mars 2022.

§1 Navnet

Organisasjonens navn er «Norbrygg – norsk hjemmebryggerforening».

§2 Formål

Norbrygg er en landsdekkende og ideell organisasjon for alle med interesse for hjemmebrygging og øldømming.

Norbryggs formål er:

 • å fremme interessen for hjemmebrygging og ta vare på kulturarven norske bryggeskikker representerer.
 • å arbeide for en ansvarlig ølkultur som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av alkoholbruk
 • å sikre et høyt faglig nivå blant medlemmene gjennom å arrangere konkurranser, opplæring, møter og sosiale aktiviteter

§3 Medlemmer

Alle som støtter Norbryggs vedtekter og formål og som betaler kontingent kan bli medlem i organisasjonen. Medlemskap og betaling av kontigent følger kalenderåret. Alle delegater til landsmøter og fylkesårsmøter, samt alle tillitsvalgte i Norbrygg, må være medlemmer i Norbrygg.

§4 Organisasjonsstruktur

Norbrygg skal ha følgende organisasjonsledd med besluttende myndighet:

 • Landsmøte
 • Sentralstyret
 • Fylkesårsmøter
 • Fylkesstyrer

Fylkeslagene er avdelinger i Norbrygg sentralt og har ikke egne vedtekter eller uavhengig økonomi, med mindre fylkesstyret har bestemt at fylkeslaget skal være en selvstendig enhet. Et slikt vedtak skal stadfestes av sentralstyret og er kun gyldig dersom fylkeslaget har minimum 150 medlemmer og har gjennomført gyldig fylkesårsmøte.

§5 Landsmøtet

Landsmøtet er Norbryggs øverste myndighet. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april. Alle betalende medlemmer har møterett. Delegater fra fylkeslagene har alle full tale-, forslags- og stemmerett. Sentralstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett. Andre personer og komiteer kan inviteres av sentralstyret, og har kun tale- og forslagsrett på landsmøtet.

Medlemmene er representert på landsmøtet etter følgende prinsipp:

 • Alle fylkeslag skal ha minst en delegat på landsmøtet.
 • Det totale antallet delegater bestemmes av det forutgående landsmøtet, og skal minimum være satt dobbelt så høyt som det forventede antall deltakende fylkeslag.
 • I utgangspunktet fordeles delegatene til fylkeslagene etter Sainte-Leguës metode, med første delingstall lik 1,0. Denne metoden brukes inntil det er like mange ufordelte delegater igjen som det er fylkeslag som ennå ikke har fått minst en delegat. Deretter fordeles disse resterende delegatene til fylkeslagene som fremdeles står uten noen delegat.
 • Medlemstallet regnes utfra antall betalende medlemmer ved utgangen av året før landsmøtet.
 • Ordinært landsmøte skal behandle:
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Revisors rapport
  • Arbeidsprogram
  • Budsjett, herunder fastsette kontingent og fordeling av kontingent mellom Norbryggs sentrale budsjett og fylkesbudsjettene.
  • Eventuelle innkomne saker
 • Valg av:
  • Leder av sentralstyret
  • 6 styremedlemmer
  • Valgkomite med 3 medlemmer
  • Revisor
 • Bestemme antallet delegater til påfølgende år.

Tidspunkt og sted for landsmøtet kunngjøres for alle medlemmer senest ti uker før landsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet, må sendes skriftlig til sentralstyret senest 6 uker før landsmøtet.

Sakspapirer til landsmøtet, herunder innkomne forslag, kunngjøres for medlemmene og sendes fylkeslagene og alle påmeldte delegater, minst tre uker før landsmøtet.

Ekstraordinært landsmøte avholdes når sentralstyret bestemmer det, eller når et flertall av fylkeslagene krever det.

Ekstraordinært landsmøte kan kun behandle den/de sakene det er innkalt for. Innkalling til ekstraordinært landsmøte samt dagsorden kunngjøres for alle medlemmer.

Antall og fordeling av delegater til ekstraordinære landsmøter følger samme antall og fordeling som det forutgående ordinære landsmøtet.

Utvelgelse av delegater fra fylkene til ekstraordinært landsmøte gjøres av fylkesstyret i det aktuelle fylket.

§6 Sentralstyret

Sentralstyret består av sju personer som velges av landsmøtet. Leder velges direkte av landsmøtet for ett år av gangen. Sentralstyret konstituerer seg selv, ut over ledervervet, på første sentralstyremøte

Sentralstyret er foreningens øverste myndighet mellom landsmøtene. Sentralstyret har ansvar for at virksomheten til Norbrygg drives i tråd Norbryggs formål og vedtekter, og i tråd med vedtak på landsmøtene. Sentralstyret skal føre tilsyn med og kontrollere aktivitetene og disposisjonene til fylkeslagene og komiteene.

Sentralstyret har ansvar for forsvarlig regnskapsføring av hele Norbrygg, herunder det enkelte fylkeslag. Alle utbetalinger skal attesteres av Norbryggs leder, eller den sentralstyret bemyndiger.

Sentralstyret er ansvarlig for forberedelsene til landsmøtet, slik at dette kan avvikles i henhold til vedtektene. Herunder legger styret frem årsmelding, revidert regnskap og budsjettforslag til godkjenning for landsmøtet.

For at sentralstyret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer være til stede. Ved stemmelikhet skal leders stemme være utslagsgivende.

Varamedlemmene har møterett og gis stemmerett dersom noen av de faste styremedlemmene er fraværende. Hvis et av de faste styremedlemmene går ut av styret, trer varamedlem inn i dennes sted etter prioritet.

§7 Fylkeslag

Fylkeslagets navn skal være Norbrygg «fylke». Fylkeslagene består av medlemmene som er bosatt i fylket.

Disse vedtektene gjelder som fylkeslagenes vedtekter.

Fylkeslagene har ansvaret for lokale aktiviteter. Fylkesstyret har ansvaret for å iverksette tiltak vedtatt av landsmøte og fylkesårsmøte.

Fylkeslaget skal ha et styre bestående av minimum leder, nestleder og sekretær. Alle i fylkesstyret må være medlemmer av Norbrygg. Fylkesstyret velges av fylkesårsmøtet.

Sentralstyret fører regnskap for alle fylkeslag.

§8 Fylkesårsmøte

Ordinært fylkesårsmøte skal avholdes innen 1. mars hvert år. Innkalling til årsmøte kunngjøres for medlemmene senest 4 uker før årsmøtet. Kunngjøringen skjer minimum på fylkeslagets offisielle kanaler. Fylkesårsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Årsmelding
 • Aktivitetsplan
 • Eventuelt innkomne saker.
 • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte.
 • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med vararepresentanter.
 • Valgkomité på 3 medlemmer.

Fylkesårsmøtet i fylkeslag som er selvstendige enheter skal i tillegg behandle regnskap og budsjett.

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før fylkesårsmøtet. Fylkesstyret informerer på fylkeslagets offisielle kanaler om innkomne saker snarets råd etter innsendelsesfristen.

Fullmakt for å stemme på vegne av andre godtas ikke. Alle medlemmer i Norbrygg har talerett på fylkesårsmøtet, men bare medlemmene bosatt i det/de aktuelle fylket/fylkene har full tale-, forslags- og stemmerett.

Ekstraordinært fylkesårsmøte skal avholdes når sentralstyret, fylkesstyret eller minst halvparten av medlemmene i fylket krever det.

§9 Eksklusjon

Medlemmer som opptrer i strid med Norbryggs vedtekter eller prinsipielle interesser, eller på annen måte bidrar til å skade organisasjonen, kan ekskluderes som medlemmer. Vedtak om eksklusjon fattes av sentralstyret. Vedtak om eksklusjon kan ankes til Landsmøtet.

§10 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene må vedtas av landsmøtet med 2/3 – to tredjedels – flertall.

§11 Nedleggelse

For å legge ned organisasjonen kreves vedtak med 2/3 – to tredjedels – flertall på to etterfølgende, ordinære landsmøter. Ved nedleggelse overtar Bryggeri- og drikkevareforeningen organisasjonens eiendeler, dersom siste landsmøte ikke bestemmer noe annet.

§12 Nedleggelse av fylkeslag

Fylkeslag som er selvstendige enheter kan legges ned av fylkesårsmøtet eller landsmøtet med 2/3 – to tredjedels – flertall. Dersom fylkeslaget ikke har avholdt gyldig fylkesårsmøte, kan sentralstyret vedta at fylkeslaget skal legges ned.

Ved nedleggelse av et fylkeslag tilfaller fylkeslagets eiendeler Norbrygg.

Skroll til toppen