Referat Generalforsamling 2003

Referat fra Generalforsamlingen, 1. mars 2003 på Chateu Neuf
  

Fra styret stilte følgende medlemmer:

      Formann Lars Bjørnstad,
      Kasserer Thomas Berge
      Infosjef Svein Olav Mytting
      Arr. Ansvarlig Espen Haavardsholm
      Sekretær Knut Hagen.
 

Lars ønsket velkommen, og startet på punkt 1 som var godkjenning av innkallelsen.

 1. Innkallelsen ble godkjent.
 2. Som ordstyrer ble Lars valgt, mens Knut ble valgt som referent.
 3. Lars redegjorde for årsmeldingen med overhead-transparenter, og ingen hadde noen innvendinger.
 4. Arbeidsprogrammet ble gjennomgått uten kommentarer fra de fremmøtte, mens Knut redegjorde for utviklingen vedr. T-skjortene.
 5. Regnskapet ble gjennomgått, og det ble fremmet forslag om å heve kontigenten, og det fremkom ingen kommentarer til dette.
 6. Når det gjaldt fastsettelse av kontingent, ble det godkjent at denne heves til kr. 250.- pr. år, som vil si at kr. 90.- vil gå til Norbrygg.
 7. Budsjettforslaget var satt opp etter en evt. forhøyet kontingent, og det vil p.g.a. dette medføre at det vil brukes mer penger på konkurranser og aktiviteter.
 8. Ingen vedtektsendringer ble foreslått.
 9. Som nytt styre ble følgende valgt:
        Formann Lars Bjørnstad
        Sekretær Knut Hagen
        Info.ansv. Svein Olav Mytting
        Arr.ans. Espen A. Haavardsholm,
        Og som ny kasserer ble Ole Enger valgt inn i styret, da Thomas Berge trekker seg.
 10. Som revisor ble Claus E. Haavardsholm gjenvalgt.   

Møtet ble deretter hevet.

Knut Hagen

Sekretær Norbrygg.

Skroll til toppen