Referat Generalforsamling 2008

Referat fra Norbryggs generalforsamling lørdag 05.04.2008

Sted: Studentersamfunnet på Bislet

Tilstede: Samlet styre + 7 medlemmer

Generalforsamlingen ble ønsket velkommen av formann Anders Henriksen, og sakslisten ble lest opp, deretter ble den gjenomgått som følger.

 1. Godkjenning av innkalling – Godkjent med akklamasjon
 2. Valg av ordstyrer og referent – Anders Henriksen ble foreslått som ordstyrer og valgt ved akklamasjon. Olav Dvergsdal ble foreslått som referent og valgt ved akklamasjon.
 3. Årsmelding 2007 – Årsmeldingen ble lest opp av Anders og godkjent ved akklamasjon  
 4. Arbeidsprogram 2008 – Arbeidsprogrammet ble lest opp av Anders
  Arbeidsprogrammet ble godkjent ved akklamasjon.
   
 5. Regnskap 2007 – Ole Enger gikk gjennom regnskapet for 2007 – Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.  
 6.  Fastsettelse av kontingent – Styret kom med forslag om å holde kontigenten uendret på 290kr – Dette ble vedtatt enstemmig.  
 7. Budsjett 2008 – Budsjett ble gått gjennom av Ole Enger, det ble budsjettert med 5000 i underskudd. Dette ble enstemmig vedtatt og budsjettet godkjent ved akklamasjon. 
 8. Vedtektsendring – Forslag om å endre §4 til teksten som står nederst under streken
 9. Valg av styre – Følgende styre ble foreslått:
  Formann – Espen Haavardsholm
  Kasserer – Ole Enger
  Arrangementsansvarlig – Anders Henriksen
  Sekretær – Yngve Ydersbond
  Informasjonsansvarlig – Eduard Möllenkamp
  Styremedlemmer – Geir Ove Grønmo og Olav Dvergsdal
   
  Styreforslaget ble vedtatt ved akklamasjon 
 10. Valg av Revisor – Styret foreslo gjenvalg på Claus Haavardsholm som revisor, dette ble vedtatt ved akklamasjon.

Generalforsamlingen ble erklært avholdt og Anders Henriksen takket for fremmøte. 

Olav Dvergsdal

Sekretær 


 

§ 4. Sentralstyret Sentralstyret består av følgende personer som velges på generalforsamlingen ved alminnelig flertall. Styrets medlemmer velges for ett kalenderår av gangen.

 • Formann  
 • Informasjonsansvarlig  
 • Arrangementsansvarlig  
 • Kasserer  
 • Sekretær  
 • Styremedlemmer

Styremedlemmer kan utvides i antall etter styrets behov etter vedtak på generalforsamling.

Sentralstyret besørger den daglige drift av klubben. Sentralstyret holder møte så ofte sakens behandling gjør det nødvendig, eller når 2 av styrets medlemmer forlanger det.  Forslaget ble stemt over og enstemmig vedtatt 

Skroll til toppen