Regler for Norbryggs konkurranser innen hjemmebrygging

Definisjoner

 • §1 Definisjoner.

a. Arrangementskomiteen ved konkurransen består av personer Norbrygg har utpekt. Disse gir utfyllende regler til det som er gitt i dette dokumentet.
b. Arrangøren er arrangementskomiteen eller de personer som er bemyndiget av dem i forbindelse med organisering av dømmingen.
c. Hjemmebrygg er øl som må være brygget på utstyr og i lokaler som ikke brukes til kommersiell brygging. Unntatt fra dette er kommersielt fremstilte råvarer og halvfabrikata, som er tillatt brukt bare dersom de er allment tilgjengelige. Gjæringsprosessen må skje under hovedoppsyn av de oppgitte deltakerne.
d. Øltype er en variant av øl hvis karakteristika er definert i Norbrygg øltypedefinisjoner.
e. Konkurranseklasse er en for konkurransen spesifikk gruppering av øltyper som konkurrerer mot hverandre om premiering. En konkurranse består typisk av flere konkurranseklasser.

Begrensning av deltakelse

 • §2 Norbryggs konkurranser i hjemmebrygging er åpne for norske statsborgere og for alle bosatt i Norge.
 • §3 Deltakende brygg må være gjæret av deltakeren.
 • §4 Medlemmer i Norbrygg kan delta kostnadsfritt i konkurransen.
 • §5 Deltakere som ikke er medlemmer i Norbrygg skal før påmeldingsfristen betale en deltakeravgift på 100 kr per deltakende bidrag. Arrangementskomiteen kan fastsette en annen deltakeravgift.
 • §6 Ingen deltaker kan stille med flere enn seks deltakende bidrag, eller med flere enn det antall bidrag som arrangementskomiteen fastsetter.
 • §7 Det er ikke tillatt å sende inn ett og samme brygg som flere ulike bidrag i én og samme konkurranse.
 • §8 Deltakende bidrag må være lovlig fremstilt etter Alkoholloven, også der brygget er brygget utenfor Norge.

Påmelding

 • §9 Påmelding skal skje via de kanaler som arrangementskomiteen fastsetter.
 • §10 Hvert deltakende bidrag må ha en hovedbrygger. Eventuelle andre personer knyttet til ølet kan oppgis som kommentar, men disse vil ikke formelt delta i konkurransen med dette bidraget.
 • §11 Kun privatpersoner kan føres opp som hovedbrygger, ikke bryggerlaug, klubber, foreninger eller lignende. Navn på bryggerlaug o.s.v. kan oppføres som kommentar ved påmelding, men de vil ikke formelt delta i konkurransen med dette bidraget.

Rettigheter

 • §12 Deltakere gir ved innlevering av påmeldingsskjemaet Norbrygg rett til fritt å publisere følgende opplysninger:
  1. opplysningene som fremkommer på påmeldingsskjemaet,
  2. resultatene av konkurransen, især med deltakernes navn, bosted og oppnådd plassering/poengsum,
  3. dommerprotokollene,
  4. oppskriften.
 • §13 Innlevert øl med emballasje tilfaller Norbrygg. Norbrygg kan fritt bruke uåpnede flasker til smakstrening eller lignende formål, og kan i den forbindelse også bruke oppskrift og dommerprotokoller knyttet til bidraget.

Bedømming

 • §14 Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages.
 • §15 Arrangementskomiteen kan nedsette en jury som får ansvaret for å tolke konkurransereglene med tilhørende typedefinisjoner og avgjøre tvilstilfeller i forbindelse med konkurransen. Juryen kan ikke overprøve dommernes vurdering av enkeltøl.

Krav til leverte flasker

 • §16 Deltakende brygg skal leveres på flasker som oppfyller følgende spesifikasjoner:
  • 0,5 liter: brune glassflasker; diameter ikke over 74 mm; høyde mellom 250 og 275 mm; tilpasset 26 mm kronekapsel (vanlig ølkapsel).
 • §17 Hvert deltakende brygg skal leveres i det antall enkeltflasker som arrangementskomiteen fastsetter.
 • §18 Med unntak av deltakermerke, skal flasker ikke ha etiketter eller rester av slike eller noen annen form for kjennetegn som direkte eller indirekte kan identifisere deltakeren.
 • §19 Flaskene skal være kapslet med vanlig, ensfarget kronekapsel som skal være uten påtegnelser eller andre kjennetegn.
 • §20 Flaskende skal merkes med et deltakermerke som har størrelse og utforming som spesifisert ved påmelding. Deltakermerket skal festes til hver enkelt flaske med limbånd (teip), eller på eventuell annen måte som arrangementskomiteen tillater, slik at merket forblir lesbart.
 • §21 Deltakerne er selv ansvarlige for at flaskene kommer Norbrygg i hende innen de frister som arrangementskomiteen har fastsatt og på de adresser som arrangementskomiteen har fastsatt.
 • §22 Deltakende bidrag der flaskene ikke er i henhold til paragrafene 16-21 over må påregne å bli diskvalifisert, og ev. deltakeravgift vil ikke bli refundert.
 • §23 Deltakerne er selv ansvarlige for at flaskene pakkes forsvarlig slik at de kommer uskadd frem. Deltakende bidrag der én eller flere flasker er knust regnes ikke som korrekt levert, og deltakerne kan ikke påregne å få utsatt leveringsfrist for å ettersende nye flasker eller å få refundert deltakeravgift.

Kvalifisering til andre konkurranser

 • §24 I tillegg til de innsendte flaskene, kan konkurransen være kvalifiserende for andre konkurranser, så som Skandinavisk mesterskap. I så fall vil arrangementskomiteen annonsere dette, og deltakerne er da selv ansvarlig for å ta vare på det nødvendige antall flasker av relevant type som må ettersendes i tilfelle det oppnås en så god plassering at man kvalifiserer seg for en ytterligere konkurranse.
 • §25 Deltakelse i konkurransen kvalifiserer til å delta i en tilhørende etikettkonkurranse, dersom dette arrangeres.

Justering av konkurranseklasser

 • §26 Under påmelding må det deltakende bidragets øltype erklæres, valgt blant de øltypene som arrangementskomiteen har åpnet for i konkurransen. Hvert bidrag vil bli bedømt etter den øltype det er påmeldt som, selv om det burde vært meldt på som en annen øltype.
 • §27 Bidraget deltar i den konkurranseklassen som den valgte øltypen inngår i.
 • §28 Arrangøren forbeholder seg retten til å flytte bidrag til en annen øltype og eventuelt konkurranseklasse dersom bidraget opprinnelig var innlysende feilplassert.
 • §29 Arrangementskomiteen forbeholder seg retten til å dele opp en konkurranseklasse i nye klasser. Arrangøren vil i så fall dele inn de berørte bryggene etter eget skjønn og basert på dataene fra påmeldingsskjemaet.
 • §30 Arrangementskomiteen forbeholder seg rett til å slå sammen to eller flere konkurranseklasser dersom det er lav deltakelse.
 • §31 Omfordeling til nye eller andre klasser og/eller øltyper som angitt i §27-30 kan ikke påklages.

Premiering

 • §32 Hovedbrygger og eventuell medbrygger av vinnerbidraget innen hver konkurranseklasse får tittelen «Norgesmester i hjemmebrygging av ‘type’ ‘årstall’», der ‘type’ er navnet på den konkurranseklassen de vant. Arrangementskomiteen kan definere andre eller endrede titler.
 • §33 Vinnerne fra hver konkurranseklasse under Norgesmesterskapet går videre til bedømming av en egen jury som kårer vinneren av tittelen «Årets hjemmebrygger ‘årstall’».
Skroll til toppen