Hjemmebrygging endelig tillatt!

1. juli 1999 ble den s.k. "Ølloven" av 1912, hvor det het seg at avgiftsfri brygging kun var tillatt dersom man maltet kornet selv, opphevet. Dermed er hjemmebrygging endelig formelt tillatt, selv om det i en stund har vært klart at dette var en sovende paragraf som ble sett bort fra ved brygging til eget bruk. Men det at vi nå har vårt helt på det tørre, skulle være en gledelig nyhet for landets hjemmebryggere. Det kan også nevnes at med opphevelsen av ølloven forsvant den kunstige 7%-grensen på øl som var lovlig å innføre i Norge.

Utdrag: "I ølloven § 3 er det oppstilt avgiftsfritak for hjemmebrygging av øl til eget bruk, under forutsetning av at det malt, maltekstrakt eller vørter som benyttes, er egenprodusert. Kravet om bruk av egenprodusert malt har historiske årsaker, som det ikke lenger er avgiftsmessig eller alkoholpolitisk grunn for å opprettholde. Vilkåret foreslås derfor fjernet. Situasjonen blir etter dette parallell med hva som er tilfelle for hjemmebrygget vin. Et avgiftsfritak for ikke ervervsmessig produksjon av øl til eget forbruk er foreslått inntatt i ølavgiftsregelverket, jf utkast til endring i Stortingets vedtak om avgift på øl i Revidert nasjonalbudsjett for 1999."

Skroll til toppen