Referat Generalforsamling 2004

Generalforsamlingen ble holdt i bokcafeen fra klokken 17:00 til 18:00 på Chateau Neuf lørdag 6.3.2004.

Tilstede: Hele styret, samt 3 medlemmer.

  1. Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
  2. Valg av ordstyrer og referent: Lars Bjørnstad ble valgt som ordstyrer og Ole Enger som referent.
  3. Årsmelding fra styret for året 2003. Årsmeldingen ble lest igjennom uten kommentarer.
  4. Arbeidsprogram for 2004. Lars gjennomgikk arbeidsprogrammet for 2004. Arbeidsprogrammet ble godkjent uten kommentarer.
  5. Godkjennelse av regnskap for 2003 (revisjonsrapport). Regnskapet ble gjennomgått og godkjent med følgende kommentar: Postene for utgifter og inntekter bør fremvises slik at medlemmene kan følge med på hva pengene brukes til. Regnskapet ble godkjent.
  6. Fastsettelse av kontigent. Styret foreslår å beholde kontigenten som den er. Det ble ikke fremsatt motforslag. Styrets forslag ble vedtatt.
  7. Forslag til budsjett for 2004. Det ble redegjort for årets budsjettforslag og dette ble vedtatt.
  8. Vedtektsendringer. Ingen forslag fremsatt.
  9. Valg på styre. Alle stilte til gjenvalg, ingen nye forslag fremsatt. Alle ble gjenvalgt.
  10. Oppnevnelse av revisor. Claus Haavardsholm ble gjenvalgt som revisor.

Ole Enger, referent.

Skroll til toppen