Referat Generalforsamling 2005

Referat fra Norbryggs generalforsamling lørdag 23.4.2005

Generalforsamlingen ble avholdt i Lillesalen på Chateau Neuf.

1) Godkjenning av innkalling

Det var ingen innsigelser til innkallingen. Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon.

2) Valg av ordstyrer og referent

Lars Bjørnstad ble valgt til ordstyrer og Espen A. Haavardsholm ble valgt til referent. 

3) Årsmelding fra styret om 2004  

Årsmeldingen ble tatt til etterretning uten innsigelser eller kommentarer. 

4) Arbeidsprogram for 2005

Arbeidsprogrammet for 2005 ble godkjent, men etter forslag fra Arild Tandberg ble det oppfordret til at det nye styret skal arbeide for en noe mer aktiv og synlig alkoholpolitikk, jfr. Norbryggs vedtekter §1 pkt. c.

5) Godkjennelse av regnskap for 2004 (ref. revisjonsrapport)

Regnskapet ble godkjent uten endringer.

6) Fastsettelse av kontingent                            

Kontigenten ble fastsatt til kr 250,- pr år, uforandret fra 2004. Styret vil jobbe for at andelen som går til Norbrygg økes fra dagens nivå på kr 90.  

7) Forslag til budsjett for 2005

Styrets forslag til budsjett for 2005 ble vedtatt. 

8) Vedtektsendringer  

Styrets forslag til vedtekstendring ble vedtatt. Sist i listen under § 4. Sentralstyret legges følgende til:

”Styremedlem”

Sist i listen under § 7. Sentralstyremedlemmenes oppgaver legges følgende til:

”Styremedlem: Bistår de andre styremedlemmene i foreningens daglige drift og ved større arrangementer.”

9) Valg på styre

Følgende styre ble valgt ved akklamasjon:

Formann Lars Bjørnstad (gjenvalg)
Kasserer Ole Enger (gjenvalg)
Arrangementansvarlig Espen A. Haavardsholm (gjenvalg)
Informasjonsansvarlig Dagfinn Aas Rustad (ny)
Sekretær Olav Dvergsdal (ny)

Til den nyopprette stillingen som styremedlem lykkes det ikke å finne en kandidat. Styret fikk generalforsamlingens fullmakt til på et senere tidspunkt å utpeke et nytt styremedlem.

10) Oppnevnelse av revisor

Claus E. Haavardsholm fra FH Revisjon ble gjenvalgt som revisor.

 

Oslo 23.04.05

Espen A. Haavardsholm

Referent

Skroll til toppen