Referat Generalforsamling 2006

Referat fra Norbryggs generalforsamling lørdag 25.3.2005

Sted: Chateau Neuf

Tilstede: Samlet styre og 9 medlemmer

Generalforsamlingen ble ønsket velkommen av formann Lars Bjørnstad, og sakslisten ble lest opp, deretter ble den gjenomgått som følger.

 1. Godkjenning av innkalling – Godkjent med akklamasjon
 2. Valg av ordstyrer og referent – Lars Bjørnstad ble foreslått som ordstyrer og valgt ved akklamasjon. Olav Dvergsdal ble foreslått som referent og valgt ved akklamasjon.
 3. Årsmelding 2005 – Årsmeldingen ble lest opp av Lars og godkjent ved akklamasjon
 4. Arbeidsprogram 2006 – Arbeidsprogrammet ble lest opp av Lars. Fra publikum kom det kommentar om at dagens mailingliste er blitt for stor så det er tidkrevende og uoversiktlig å følge med. Styret kunne informere om at et debattforum straks vil bli lansert som vil bedre på dette.

  Det ble og tatt opp å få laget et banner for Norbrygg, og personer som kunne hjelpe til med dette ble bedt om å melde seg. Knut Hagen sa seg villig til å prøve å skaffe en produsent.

  Deretter ble arbeidsprogrammet godkjent ved akklamasjon.

 5. Regnskap 2005 – Ole Enger gikk gjennom regnskapet for 2005 – Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.
 6. Fastsettelse av kontingent – Styret kom med forslag om å øke kontingenten til kr 290,- som følge av økning i kontingenten til Norøl – Dette ble vedtatt enstemmig.
 7. Budsjett 2006 – Budsjett ble gått gjennom av Ole Enger, det kom forslag om å øke utgiftene med 3000 kr til bruk for dommerutdanning, og dermed redusere resultatet fra 3000 kr i overskudd til 0. Dette ble enstemmig vedtatt og budsjettet godkjent ved akklamasjon.
 8. Vedtektsendring – Ingen forslag
 9. Valg av styre – Følgende styre ble foreslått
  Formann – Lars Bjørnstad
  Kasserer – Ole Enger
  Arrangementsansvarlig – Anders Henriksen (ny)
  Sekretær – Olav Dvergsdal
  Informasjonsansvarlig – Dagfinn Aas Rustad
  Styremedlem – Espen Haavardsholm
  Styreforslaget ble vedtatt ved akklamasjon
 10. Valg av Revisor – Styret foreslo gjenvalg på Claus Haavardsholm som revisor, dette ble vedtatt ved akklamasjon.

Generalforsamlingen ble erklært avholdt og Lars Bjørnstad takket for fremmøte.

Olav Dvergsdal

Sekretær

Skroll til toppen