Revisjonsberetning 2011

 

Til

Generalforsamlingen i Norbrygg

REVISJONSBERETNING FOR 2011

Jeg har revidert årsregnskapet for Norbrygg for regnskapsåret 2011, som viser et overskudd på kr 22 644,95. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger/bilag.

Regnskapsførselen i år er generelt tilfredsstillende. Foreningskontoen er tilfredsstillende fulgt opp og avstemt gjennom året. Sum innskudd på bankkonto per 31.12.2011 er kr 149 992,40. Likviditeten i foreningen er meget god.

Jeg har følgende kommentarer til regnskapet for 2011:

· En bedre oppdeling av postene kan med fordel gjennomføres til neste års regnskap, da det er få poster og enkelte er veldig store. F.eks kan med fordel posten ”Konkurranser/arrangementer” deles opp i to eller flere poster. Dette vil gi leseren bedre oversikt over resultatregnskapet.

· Det anbefales sterkt at medlemsregisteret med informasjon om antall medlemmer, liste over hvem medlemmene er og tilhørende inntekter etc. vedlegges regnskapet som sendes til revisor, per i dag har revisor bare hatt tilgang til innbetalingene som videreformidles fra firmaet som håndterer medlemsregisteret. Oppdatert medlemsregister med sporbarhet på innbetalingene må senest på plass til neste års regnskap.

Jeg mener alt i alt at økonomiansvarlig har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med god bokføringsskikk i Norge.

Jeg vil derfor anbefale Generalforsamlingen å godkjenne regnskapet.

 

Oslo, 25.06.2012

Lars Bjørnstad, Siviløkonom

Skroll til toppen