Forslag til vedtektsendring 2001

Norbryggs styres forslag til vedtektsendringer før Generalforsamling 2001:

Det som er foreslått strøket er markert med gjennomstrykning, og det som er foreslått tillagt er uthevet.

Forslagene er nummerert (1)etc. for å lettere kunne henvise til dem under GF.

Vedtekter for NORBRYGG

Klubbens navn: NORBRYGG – Norsk hjemmebryggerforening§1. Klubbens formål

  1. å virke for utbredelsen av og de best mulige vilkår for hjemmebrygging tuftet på håndverksmessige metoder og tradisjoner,
  2. å virke for høy faglig og håndverksmessig standard blant klubbens medlemmer,
  3. å fremme utbredelsen av sunn drikkekultur, bygd på gamle norske og kontinentale tradisjoner og skikker,
  4. å verne om befolkningens rett til å tilvirke og avnyte øl og beslektede drikker, f.eks. mjød og cider, uavhengig av myndighetenes inngripen og regulering,
  5. å fremme medlemmenes sosiale og kollegiale interesser,
  6. å fremme kontakt med likesinnede organisasjoner både i inn- og utland.

§ 2. Organer

                1. Generalforsamling. 2. Sentralstyre.

§ 3. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens høyeste organ, og skal avholdes en gang i året i løpet av første kvartal innen utgangen av mai måned(1), sted og dato bestemmes av sentralstyret. Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom a) minimum halvparten av klubbens medlemmer krever det b) et enstemmig sentralstyre krever det. Generalforsamlingen kan om ønskelig avholdes over internett.

Generalforsamlingen er åpen for klubbens medlemmer. Vedtak fattes med simpelt flertall, unntatt vedtektsendringer som krever kvalifisert (2/3) flertall. Alle medlemmer kan stille sitt kandidatur til alle verv, det er også anledning til å stille sitt kandidatur in absentia. På generalforsamlingen er det ikke anledning til å stemme ved fullmakt. Kun medlemmer kan inneha verv i sentralstyret.

                    På generalforsamlingen behandles følgende saker:

  • Sentralstyrets melding om klubbens virksomhet det foregående år.
  • Arbeidsprogram for det følgende år.
  • Klubbens regnskaper.
  • Fastsettelse av kontingent.
  • Forslag til budsjett for kommende år.
  • Vedtektsendringer
  • Valg på nye medlemmer til sentralstyret.
  • Oppnevnelse av revisor.

§4. Sentralstyret

Sentralstyret består av følgende personer som velges på generalforsamlingen ved alminnelig flertall. Både styremedlemmene og vararepresentantene(2) velges for ett kalenderår av gangen.

 • Oldermann/formann
 • Laugsmester/infosjef (3)
 • Ceremonimester
 • Kasserer
 • To stk. vararepresentanter (2)
 • Sekretær (4)

Sentralstyret besørger den daglige drift av klubben. Sentralstyret holder møte så ofte sakens behandling gjør det nødvendig, eller når 2 av styrets medlemmer forlanger det.

§5. Opptakelse av medlemmer

For å bli medlem kreves en genuin interesse for hjemmebrygging eller et sterkt ønske om å erverve en sådan. Aldersgrense for å bli medlem er den til enhver tid gjeldende myndighetsalder. Medlemskap oppnås ved betalt medlemsavgift. Medlemmene plikter å følge foreningens vedtekter. Sentralstyret kan nekte en person å bli opptatt som medlem dersom han/hun har gjort seg skyldig i grov overtredelse av kollegiale bestemmelser eller klubbens øvrige regler, eller ved uverdig opptreden som hjemmebrygger eller menneske. Vedkommende har rett til å anke en slik avgjørelse inn for generalforsamlingen.

§6. Eksklusjon

Har et medlem opptrådt slik at det ikke bør være medlem av klubben kan det ekskluderes ved vedtak av sentralstyret med ¾ flertall. Medlemmer som har gjort seg skyldig i mindre forgåelse mot klubbens regler eller kollegiale bestemmelser, kan etter beslutning av sentralstyret, ilegges en mulkt.

§7. Sentralstyrmedlemmenes oppgaver

 • Oldermann/formann:     Ansvarlig for opprettholdelse av kontakt og informasjon til media, og administrere og koordinere sentralstyremedlemmenes arbeid. Administrere styremøtene, herunder sette opp saksliste foran hvert styremøte. Ansvarlig for å skrive årsmelding og forslag til arbeidsprogram foran generalforsamlingen. (5)
 • Laugsmester/infosjef:     Ansvarlig for klubbens websider og sørge for jevnlig oppdatering av denne. I tillegg sørge for innlevering av artikler og informasjon til klubbens tidsskrift og mailingliste.
 • Ceremonimester:    Ansvarlig for forberedelsen av Forberede generalforsamling(6), konkurranser, kurs(7), møter og andre sosiale sammenkomster, samt arrangere utflukter/omvisninger av div. karakter.
 • Kasserer:     Ansvarlig for å holde den nødvendige oversikt over klubbens økonomi, og med ansvar for oppdatering av klubbens medlemsliste(8). Presentere årsregnskapet og legge frem forslag til budsjett på generalforsamlingen. Regnskapene skal revideres av en revisor oppnevnt av generalforsamlingen.
 • Sekretær:    Ansvarlig for oppdatering og vedlikehold av foreningens medlemsregister, herunder utsendelse av medlemspakker. Skrive referater fra hvert styremøte, samt arkivere disse. I tillegg arkivere andre referater og viktige dokumenter.(8)

Alle medlemmer av sentralstyret kan nedsette egne komiteer for å underlette arbeidet. Alle medlemmer av sentralstyret må være forberedt på å påta seg større oppgaver i forbindelse med arrangementer mv. (9)
 

§8. NM

Norbrygg skal, såfremt det er praktisk mulig, hvert år arrangere Norgesmesterskap i hjemmebrygging.
 

Skroll til toppen