Referat fra Generalforsamling 2000

Sted:         Lille Tromsø, Oslo
Tid:           Lørdag 26/2-2000, kl 12:00
Fremmøte: 6 personer

1) Godkjenning av innkalling. 
Styret fikk, som i fjor, spørsmål om alle medlemmer (ikke bare de på mailinglisten) hadde fått innkalling, og måtte dessverre svare benektende. Da Ølgjerd har blitt foreningens skriftige organ i løpet av året, var hensikten å få innkallingen med i dette. Grunnet svært uregelmessig utgivelse av Ølgjerd samt relativt kort tid fra generalforsamlingen var berammet, lot dette seg ikke gjøre. Styret tror likevel de aller fleste mottok innkallingen på mailinglisten, og forsikret om at innkallingen skal foreligge både skriftlig og elektronisk til neste år. Innkallingen ble så godkjent.

2) Valg av ordstyrer og referent.
 Jens P. Maudal ble valgt som ordstyrer og Lars Bjørnstad som referent.

3) Årsmelding fra styret om 1999.
De fremmøtte fikk lese gjennom årsmeldingen som forelå i de utdelte papirene. På forespørsel kunne styret utdype forhold vedrørende medlemsregistrering og regnskapsførsel, samt forholdet til Norøl. Svikt i registreringen av nye medlemmer og mangelfull regnskapsføring skyldtes i all hovedsak svikt fra kasserer og mangel på å informere styret om situasjonen.

4) Arbeidsprogram for 2000.
Arbeidsprogrammet ble bifalt uten de helt store kommentarene.

5) Regnskap for 1999.
Her kom det spørsmål angående relativt store uspesifiserte poster, noe styret var klar over på forhånd. Disse postene ble i stor grad forklart av styret. Usikkerhetene i regnskapet skyldes at kasserer i inneværende år ikke var i stand til å utføre jobben sin, noe som medførte at personen som tok på seg jobben med å rydde opp og føre regnskapene ikke hadde fullstendig tilgang til bilag eller oversikt over kontoen. Regnskapsførselen vil få en total gjennomgang og blir kraftig forbedret for år 2000. Det ble også lagt til at malt-og humleinnkjøpet ble ført på en egen konto, noe som gjør at det samlede overskudd (resultat) for Norbrygg i 1999 var kr 2998. Utgående balanse totalt kr 8835.

6) Fastsettelse av kontingent.
Styrets forslag om fortsatt kr 50 til Norbrygg ble vedtatt. Den totale kontingenten inkl. Norøls andel er da fortsatt kr 175. Kontingentrabatten på kr 25 i forhold til Norøls andel bortfalt da Norøl sa seg villige til å påta seg håndteringen av Norbryggs medlemmer mht. innmeldinger og kontingentfornyelser. Så lenge tilbudet ikke er større og medlemstallet ikke høyere ble det ikke funnet noen grunn til å øke kontingenten.

7) Forslag til budsjett for 2000.
Det er forsøkt å beregne et rimelig overskudd for å få bedre kontroll over økonomien og bygge opp en buffer. Dette for å forhindre at styremedlemmer må legge ut store beløp av egen lomme som har forekommet til nå, samt prøve å minke betydningen av å alltid få forhåndsbetaling ved fellesinnkjøp etc. Dette gjør det også mulig å sette sikrere priser. Etter et par års drift vil vi sannsynligvis finne ut av hva som er en passende arbeidskapital. Det ble også spesifisert at de isolerte budsjettene for fat-/råvareinnkjøp virket noe optimistiske, derav en nedjustering grunnet usikkerhet i leverandør/spedisjonsleddene.

8) Vedtektsendringer.
Første innkomne forslag gikk på at både styremedlemmene og vararepresentantene burde velges for ett år av gangen, ikke hhv. to og ett år som vedtatt i fjor. Dette vedrørte § 4, 2. pkt. Forslaget ble vedtatt.

Det andre forslaget gikk på at regnskapene burde revideres av en revisor. Forslaget ble vedtatt og følgende setninger ble lagt til vedtektene. §4, siste pkt: "Oppnevnelse av revisor", §7, nest siste pkt: "Regnskapene skal revideres av en revisor oppnevnt av generalforsamlingen." Revisor for 2000 ble av styret foreslått Espen A. Haavardsholm, som ble vedtatt.

9) Valg på styre.
Forslag:
Richard Tysland – formann (ny posisjon)
Thomas Berge – kasserer (ny i styret)
Rune Eriksen – ceremonimester (gjenvalg)
Lars Bjørnstad – infosjef (gjenvalg)

Jens Maudal – vararepresenant (ny posisjon)
Enno Swets – vararepresenant (ny i styret)

Forslaget ble vedtatt.

Møtet hevet

 

Lars Bjørnstad

Skroll til toppen